วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ร่วมประชุมคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         รศ.นพ.สุริยเดว ได้นำเสนอโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด ขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 4 ภาคตามลำดับ โดยทั้ง 4 ภาค จัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรฯ และควรมีการติดตามขยายผลในหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมอบให้ศูนย์คุณธรรม และกรมการศาสนานำหลักสูตรฯ มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามแนวทาง 9 ขั้นตอนสู่คุณธรรมต้นแบบสำหรับผู้บริหารและผู้ขับเคลื่อนงานได้เข้ารับการอบรม

         นอกจากนี้ ยังได้เสนอรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาคใน 4 ภาค โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในด้านวิชาการ และปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีการถอดรหัสคุณธรรม (พฤติกรรมดี) และจัดการความรู้ ตลอดจนการนำเสนอตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จผ่านตลาดนัดคุณธรรม โดยสมัชชาคุณธรรม ระดับภาค กำหนดจัด ดังนี้
               1. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
               2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
               3. ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               4. ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
         โดยที่ประชุมเห็นชอบการจัดงานดังกล่าว และเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างต้นแบบในงาน และที่สำคัญควรเชิญผู้บริหารจังหวัดเจ้าภาพในแต่ละภาคให้มาเห็นภาพการจัดงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

         ด้าน พลอากาศเอก วีรวิท กล่าวว่า ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ควรกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนกลายนิสัย เป็นพฤติกรรมดีเป็นวัฒนธรรมความดีประจำพื้นที่ตามหลักการระเบิดจากข้างใน

 


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม