วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจำนงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธณรม ชุมชนคุณธรรม โดยจัดอบรมที่ภาคเหนือเป็นภาคแรก ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

          กระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) จำนวน 12 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “หลักการคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต) กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึงหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ว่า ศูนย์คุณธรรม เห็นความสำคัญของการสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศไทยต่อไป.

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม