1896 1600 1384 1205 1331 1630 1001 1285 1190 1734 1073 1117 1767 1105 1059 1686 1264 1073 1125 1750 1546 1516 1561 1390 1001 1699 1847 1885 1133 1060 1841 1648 1158 1973 1604 1965 1439 1219 1830 1874 1150 1051 1546 1023 1731 1635 1998 1426 1640 1932 1574 1455 1303 1891 1979 1193 1159 1357 1840 1047 1575 1998 1762 1797 1700 1553 1049 1923 1930 1517 1010 1062 1132 1027 1825 1965 1261 1250 1286 1194 1850 1311 1184 1540 1064 1910 1365 1693 1338 1500 1687 1022 1530 1748 1529 1022 1629 1881 1944 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพจัดเวที ASEAN YOUTH FORUM INTEGRITY ปี 62 บูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและอาเซียน - moralcenter

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา หารือความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมและเสริมพลังการทำงานร่วมกัน

เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) โดยนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตพลังบวกของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การทำความดีต้องใช้พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงเป็นที่มาของการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในฐานะที่กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ย้ำว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งนี้ การหารือได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ดังนี้
1. ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง 9 เส้นทางการเรียนรู้ตามรอยพระราชา โดยมีเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมกันขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ และนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตมาสนุนเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ร่วมกันออกแบบกลไกติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค และเวทีติดตามหนุนเสริมหลังงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Integrity Platform ภายใต้การบูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และ Committee for ASEAN Youth Cooperation ซึ่งจะเชิญผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าวโดย : กรมศาสนา