1376 1552 1942 1807 1092 1720 1536 1586 1766 1489 1742 1366 1010 1690 1380 1340 1598 1366 1431 1713 1660 1406 1345 1038 1323 1331 1764 1973 1993 1182 1767 1773 1276 1345 1313 1176 1760 1995 1864 1464 1514 1371 1158 1924 1790 1045 1831 1634 1418 1225 1228 1475 1422 1959 1158 1177 1068 1328 1845 1529 1746 1864 1826 1476 1755 1635 1044 1253 1781 1416 1776 1550 1408 1631 1870 1144 1082 1245 1624 1747 1123 1804 1527 1052 1878 1340 1624 1407 1076 1836 1757 1500 1741 1548 1157 1618 1959 1477 1425 ศูนย์คุณธรรม จับมือองค์กรพันธมิตร องค์การมหาชน พัฒนาองค์กรคุณธรรม - moralcenter

          วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ศศป. เข้าร่วมทำกิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” (Do/Don’t)

ภายใต้คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” กว่า 70 คน และร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมขององค์กรฯ เพื่อนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมของ ศศป. ในการอบรมครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมได้พันธมิตร องค์การมหาชน ที่พร้อมจะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมต่อไป.

 


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม