วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับ ดร.ภิเศก สายชนะพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ คณะครูและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

         รศ.นพ.สุริยเดว ได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมว่า มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมในหลายภาคส่วน ทั้งมิติของชุมชนและองค์กร โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบของการจัดงานที่เรียกว่า “งานสมัชชา” ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า พฤติกรรมดี 4 ประเด็น หลัก คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมถึงแนะนำกระบวนการ เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 1) องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ การกำหนดตัวชี้วัดร่วมผ่านการประกาศ เจตนารมณ์ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น 2) องค์กรคุณธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ การเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นนำไปปฏิบัติ โดยนำหลักการ KM มาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผ่านศูนย์คุณธรรม กล่าวโดยสรุป หัวใจหลักขององค์กร คุณธรรมจะต้องเกิดจาก “ความสุขและความสันติสุข โดยหัวใจของ เราจะต้องมีความสุขก่อน”

        นอกจากนี้ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในสถาน ศึกษา โดยมี ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และนำกระบวนการไปปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้ฝากถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กและเยาวชน โดยย้ำว่า การที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้นั้น จะต้องอาศัย ความรัก ความอบอุ่น และความไว้วางใจ จึงจะสามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้ สังคมที่ใกล้ชิดตัวเด็กมีความสำคัญ ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กมากที่สุด

 


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม