001

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด จัดประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกร่างประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดีด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา@ESEAN” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน จาก 56 หน่วยงาน

     ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า งานนี้มีแผนเชิญบุคคล/องค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติและสากลมาร่วมงาน มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การขับเคลื่อนงานคุณธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมได้ร่วมกันยกประเด็นส่งเสริมพฤติกรรมดี (ด้านวินัยจราจรและการจัดการขยะ) พฤติกรรมพอเพียง และร่วมกันเสนอแนะแนวทางสร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็ก เยาวชนและครอบครัวอาศัยอยู่ โดยเน้นว่าสังคมต้องช่วยกันวิเคราะห์ สร้างความตระหนักร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในเชิงเชิงระบบ ร่วมกัน มองที่ต้นทาง สร้างนโยบายที่ชัด สื่อสารรณรงค์อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญ ปฏิบัติได้จริง พร้อมชูโมเดลสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยความรักความผูกพัน พัฒนาครอบครัวคุณธรรมสู่สถานศึกษา และร่วมกันสร้างวิถีพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง.

     ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ย้ำว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นการรวมพลังต้นทุนความดีของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อมาแชร์ โชว์ เชียร์ความดีด้วยกันและร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็นองคาพยพ โดยได้สังเคราะห์ประเด็นที่เครือข่ายสะท้อนปัญหาว่า ต้องเป็นวาระร่วมในทุกระดับ มีมาตรการเชิงบังคับและมาตรการเชิงสนับสนุน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นข้อตกลงการขับเคลื่อนร่วมกันในลักษณะเดียวกับธรรมนูญชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนควรทำหน้าที่สื่อสารรณรงค์สร้างความเข้าใจในทุกช่องทาง

     ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะนำข้อเสนอแนะมาจัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อประธานในพิธี โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันจัดงานครั้งต่อไปเดือนมกราคม 2562

 


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม