181217 0003

          วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย

          นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดการประชุม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่สุโขทัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมในเดือนมกราคม 2562 ทางจังหวัดสุโขทัยคาดว่า การจัดงานดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมในจิตใจได้

          ทางด้านนายประมวล บุญมา กล่าวว่า การประชุมเตรียมการจัดงานในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือใน 3 ประเด็น คือ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 2 ประเด็น (ปัญหาการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ด้านวินัย) ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์สุจริต และปัญหาครอบครัวและเยาวชน ) และ 3. การร่วมออกแบบกำหนดการและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

          ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ปัญหาการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ด้านวินัย) มีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจราจร อัตราการเสียชีวิต ฯลฯ และมีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นสุโขทัย ให้ข้อมูลทางด้านปัญหาขยะและการจัดการขยะ ในประเด็นที่สอง คือ ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์สุจริต มีตัวแทนจากสำนักงานการปราบปรามทุจริต (ป.ป.ช.) จังหวัดสุโขทัย ให้ข้อมูลปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นในสังคมไทย และสุดท้ายปัญหาครอบครัวและเยาวชน มีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดสุโขทัย และประธานสภาคนพิการ จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูลทางด้านปัญหาสังคมในจังหวัดสุโขทัย

          ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมออกแบบกำหนดการและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรม มีการกำหนดวาระการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม การเน้นย้ำอัตลักษณ์ของสมัชชาคุณธรรม การกำหนดรูปแบบการจัดงานทั้งการออกบู๊ท คลีนิกคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ลานกิจกรรม ฯลฯ รวมทั้ง ร่วมกำหนดอำเภอต้นแบบ องค์กรต้นแบบ จังหวัดต้นแบบ และกำหนดธีมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในหัวข้อว่า “สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ : ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ต่อไป

 

 

 


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม