181212 0004             

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี อธิบายถึงความหมายของคำว่า “คุณธรรม” ที่ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมให้ข้อมูลการเป็นองค์กรคุณธรรมใน 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ อีกทั้งเสนอแนะว่า การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารธนชาตสามารถหยิบยก 1 ใน 4 คุณธรรม หรือ 2 ใน 4 คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กรของธนาคารมาดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินทั้ง 4 คุณธรรมข้างต้น เพราะสุดท้ายหัวใจหลักของการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) ที่เป็นการส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความสุข มีคุณธรรม (มีพฤติกรรมดี) และรักองค์กร

       ทางด้านธนาคารธนชาต ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมถือเป็นแนวทางที่ดีและทางธนาคารมีความสนใจ แต่ทางธนาคารต้องการยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมด้วยการยึดหลัก คือ “1. เป็นตัวเรา และ 2. ไม่ขัดกับเรา” เพื่อการยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมจะเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นภาระ ให้คุณค่าและยั่งยืนกับทางธนาคารต่อไป

 

 


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม