วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ ศคธ. ลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อหารือรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกัน มี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการประชุม โดยกล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชา คุณธรรม ระดับภาค ร่วมกับ 13 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรธรรมราช

          นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียม การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อย้ำบทบาทของศูนย์ คุณธรรมต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สังคมสันติสุข ทำความเข้าใจ อัตลักษณ์ของสมัชชาคุณธรรม คือ มีตลาดนัดความดี เป็นพื้นที่แสดง พฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติ ไม่มีกลไกโครงสร้าง เชิงอำนาจ ไม่เน้นเสนอให้คนอื่นทำ แต่เน้นที่องค์กร เครือข่ายทำเอง ทำแล้วเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทุกภาคส่วน ทุกประเด็นงานทางสังคมเข้ามามี ส่วนร่วมได้ เพราะทุกประเด็นงานมีมิติด้านความดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เป็นพื้นที่รวมคนเข้า ไม่กันใครออก ดังนั้น ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะเป็นพลังบวก และส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณะ เพื่อเสริม อัตลักษณ์ของคนใต้ในการสร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน

          นอกจากนี้ ในเวทีมีการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มหน่วยงาน เครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. กลุ่มจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ 3. กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดงาน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงด้านสถานการณ์ ปัญหาคุณธรรมของคน ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ วินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วินัยในการ ร่วมกันลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ชุมชน วินัยในการออม รวมไปถึง วินัยด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ฯลฯ โดยนำ ต้นทุนคุณธรรมความดี (ประเด็นที่ 3) ที่มีอยู่ในพื้นที่มาช่วยแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น เช่น ตัวอย่างพื้นที่ บุคคลต้นแบบ ผลสำเร็จจากการขับเคลื่อน ที่ผ่านมา เป็นต้น และ ประเด็นที่ 3 เครือข่าย / องค์กร / จังหวัดที่อาสา สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ เพื่อนำข้อสรุป จากที่ประชุมมาวางแผนการจัดงานร่วมกัน โดยศูนย์คุณธรรม ทำหน้าที่เป็น กองเลขาฯ จัดทำร่างเนื้อหาและรูปแบบ เพื่อหารือกับภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดในรายละเอียดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ เดือนมีนาคม 2562 ต่อไป.

 

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาภาคใต้    Download PDF    
PPT นำเสนอเวทีเตรียมสมัชชาภาคใต้ 28 พย 61.pdf   Download PDF

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี้