วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการถอดบทเรียนปรากฏการณ์ถ้ำหลวง ภารกิจระดับโลกช่วยชีวิต 13 หมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

ร่วมกับ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ คลังสมอง วปอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลคุณธรรมที่ส่งเสริมระบบพฤติกรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยนำทฤษฎีกระจกเงา และ ทฤษฎีการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) มาวิเคราะห์เพื่อเจาะลึกถึงสภาพแวดล้อมของทีมฟุตบอลเด็ก 13 ชีวิต ทีมหมูป่า อะคาเดมี และระบบนิเวศรอบตัวเด็ก เพื่อนำไปสู่การสร้าง “ค่านิยม” ปฏิญญาคุณธรรมสู่สังคม

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็น ระบบนิเวศและสื่อออนไลน์ ที่นอกจากจะใช้ทฤษฎีทางสังคมมาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมคนไทย และสร้างโมเดลคุณธรรมแล้ว อยากให้คณะทำงานถอดบทเรียนคณะนี้ ได้วิเคราะห์บทเรียนจากกลุ่ม ซูเปอร์เพื่อน (Super Friend) ซึ่งก็คือ “สื่อที่ใกล้ชิดตัวเด็ก” ทั้งสื่อจากระบบนิเวศสื่อ และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อนำไปสู่การถอดรหัสกระบวนการ และเหตุการณ์ โดยใช้คำถามปลายเปิดในการลงสัมภาษณ์ถอดบทเรียนเพื่อสามารถศึกษาและถอดให้เห็นถึง คุณธรรม ยกกำลัง 3 ได้แก่ กำลังใจ กำลังกาย และ กำลังสมอง ผ่านตัวเด็กและโค้ช เพื่อนำไปสู่การสร้างโมเดลคุณธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป.

 ข่าวโดย วีนัส เวลาดี เรียบเรียงโดย วิชดา นฤวรพัฒน์ งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม