A- A A+

201161 001 

       วันอังคารที่  20 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมร่วมกับจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นค้นหาต้นทุนคุณธรรมและหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2562 ได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ อุไรวรณ์ ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือและจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม 47 หน่วยงาน จำนวน 95 คน โดยได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า “รัฐบาลทุกรัฐบาล ได้มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง การแบ่งปัน เพื่อสร้างความเป็นไทย สิ่งสำคัญคือ ต้องมีการลงมือปฏิบัติ ต้องเกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่ เมืองสุโขทัยเป็นเมืองเก่า เป็นต้นกำเนิดความเป็นไทย ถือเป็นต้นแบบการเคลื่อนเรื่องคุณธรรมที่สำคัญ ทุกวันนี้ที่สังคมมีปัญหาต่างๆ เกิดจากความไม่รู้จักพอของมนุษย์ หากเราเดินตามรอยพ่อ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำศาสตร์พระราชามาดำรงชีวิต สังคมพอเพียงจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลอยากให้เกิดขึ้น และยังมีแนวคิดการขับเคลื่อนจิตอาสา ในการทำงานต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน จะทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

     ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2  กล่าวว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นพื้นที่กลางในการรวมความดีของทุกภาคส่วน โดยที่ทุกคนมาร่วมลงมือลงแรงด้วยกัน นำความดีมาร่วมโชว์ แชร์ และเชื่อมประสานเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ที่ประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสะท้อนภาพสังคมเมืองเหนือที่ต้องตื่นตัวป้องกัน แก้ไขด้านคุณธรรม ได้ 4 ประเด็น คือ

  1. การขาดจิตสำนึกพลเมือง : ที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม อันนำมาสู่ปัญหาด้านขยะ ป่าไม้ ห้วยหนองคูคลอง และการใช้โฟม
  2. ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว : สมัยใหม่ที่ขาดตัวแบบที่ดี จนนำมาสู่ปัญหาความรุนแรง การหย่าร้าง และการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกทาง
  3. ค่านิยมในวัฒนธรรมใหม่ : ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชน เช่น ยาเสพติด ติดสื่อออนไลน์ ขาดมารยาทที่ดี ไม่สืบทอดภาษา และใช้ผ้าไทย ผ้าถิ่น
  4. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม : อันนำมาสู่ปัญหาความยากจน หนี้สิน และโอกาสในชีวิต

     พร้อมค้นหาต้นทุนคุณธรรมและแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรม พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีต้นทุนคุณธรรมที่สำคัญและเข้มแข็ง คือ มรดกแห่งภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ที่โยงใยความร่วมมือของพี่น้องภาคเหนืออย่างเข้มแข็ง โดยภาคีเครือข่ายทั้ง 17 จังหวัด ยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ ทั้งการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่โชว์ / ทำความดี การออกบูธนิทรรศการมีชีวิต การนำบุคคลต้นแบบมาถ่ายทอดประสบการณ์ การประสานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การมาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

     และได้ทิ้งท้ายว่า “…สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นที่เมืองมรดกโลกสุโขทัย ในปลายเดือนมกราคมปีหน้าเป็นการตอกย้ำให้คนเมืองพ่อขุน มีภาพสะท้อนคุณธรรม  "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อรองรับการมาเยือนของคนทั่วทุกมุมโลก พื้นฐานคนดีจะเสริมส่งการท่องเที่ยวดีและดึงดูดให้ผู้คนมาเยือนอย่างอบอุ่น…”

     ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดทำร่างข้อเสนอจากการประชุม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการจัดงาน ในการประชุมครั้งต่อไปเดือนธันวาคม 2561

 

ข่าวโดย นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ : นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
เรียบเรียงโดย นายบุญญานนท์ ศรีโท : นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี้