A- A A+

131161 Head 

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวน้ำฝน พันธะวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          โดยมี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้อง Richmond Ballroom 1 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิสต์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ นำเสนอแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับดูแลแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 หน่วยงาน ประกอบด้วย 12 กระทรวง กว่า 180 คน


          นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “ปัญหาการทุจริตต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนความคิด ต้องปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง และต้องคิดแยกแยะแบบดิจิตอลไม่ใช่แบบอะนาล็อก เพื่อวิเคราะห์การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม และแยกแยะดี-ชั่ว โดยใช้หลัก “สัมมาทิฏฐิ” คือ ความเห็นชอบ หมายถึง ความรู้-ปัญญา หรือมุมมอง ที่ถูกต้องตรงกับความจริง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า”


          สำหรับโครงการบูรณาการฯ ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 ต้องร่วมกันพัฒนาประเทศผ่านการเปลี่ยนความคิด ลดการทุจริต หน่วยงานทุกหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่ถูกร้องทุกข์ หรือที่มีการทำผิดวินัย หรือมีการทุจริต ด้านนโยบาย No Gift Policy ได้สร้างผลกระทบต่อร้านค้ากระเช้าเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงผลของการผลักดันการต่อต้านทุจริต ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง


          นอกจากนี้ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจการเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการฯ โดยมีเป้าหมาย “ภาคราชการมีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบดีขึ้น” เพื่อให้ส่วนราชการมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามทุจริตดีขึ้น และได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47 โดยศูนย์คุณธรรมฯ ได้นำเสนอแผนการฝึกอบรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ให้คณะกรรมการรับทราบและเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อนำแผนสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน จึงอยากให้มีการบูรณาการในเรื่องของงบประมาณและกิจกรรม ร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานใงบปี 2563 ต่อไป.

 

ข่าวโดย : นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

กลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์/งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม