08112561 2 

        8 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวว่า สำหรับตัวท่านเอง การคิดดี พูดดี ทำดี 3 ข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม

          ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร การมีความสามัคคี วินัย รับผิดชอบ เสียสละ ร่วมใจช่วยเหลือกัน คนในองค์กรมีน้ำใจ มีความจริงใจต่อกัน และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมได้จริง โดยกระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วย กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มระดมความคิด เช่น ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ นำไปสู่การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน และนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรคุณธรรม ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมมีการฉายวีดีทัศน์ ตัวอย่างการทำความดีต่างๆ ขององค์กรคุณธรรมต้นแบบ เช่น ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และการสร้างวินัย เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน 131 คน จาก 58 จังหวัด

 


ผู้เขียนข่าว : วรรณา โอจ้า  / งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
เรียบเรียง/ภาพข่าว : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม