061161 Head 

        วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 19 จังหวัด เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร1) จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือการออกแบบเนื้อหากิจกรรม รูปแบบงาน และ  หาต้นทุนคุณธรรม แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคอีสานและจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม 42 หน่วยงาน จำนวน 86 คน ได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “งานคุณธรรมและการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ทั้งชุมชน องค์กร อำเภอ เป็นองคาพยพ โดยภาคีทั้ง 20 จังหวัด ต้องร่วมมือกัน ขอให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมออกแบบการจัดงาน สร้างสรรค์คุณธรรมอย่างมีพลัง และย้ำว่าผลจากการจัดงานต้องสามารถขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมให้เข้าไปอยู่ในทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องนำผลจากงานไปขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

        ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นพื้นที่ทำความดีของทุกภาคส่วน โดยทุกคนร่วมลงมือ ลงแรงด้วยกัน นำความดีมาร่วมโชว์ และแชร์ เป็นเจ้าของงานร่วมกัน โดยที่ประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันค้นหาต้นทุนคุณธรรมและแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรม ซึ่งเครือข่ายต่างเห็นร่วมกันถึงสถานการณ์คุณธรรมที่เป็นวิกฤตในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ “ปัญหาด้านวินัยตามช่วงวัย” (การจัดการขยะ การจราจร และระเบียบวินัยการเข้าแถว) “ปัญหาเยาวชนและครอบครัว” (เด็กแว้น ยาเสพติด เด็กติดเกมส์ และความรุนแรงในครอบครัว) “ปัญหาด้านความพอเพียง” (ใช้เงินฟุ่มเฟือยซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่) และ “ปัญหาขาดสำนึกความรับผิดชอบในระดับต่างๆ” ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม ในขณะเดียวกัน ก็พบว่าพื้นภาคอีสานมีต้นทุนคุณธรรมที่สำคัญและเข้มแข็ง คือ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่โยงใยความร่วมมือของพี่น้องเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง มีกิจกรรมความดีที่ชุมชนขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และมีพลังบวรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน โดยภาคีเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด ยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มพลัง ทั้งการร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ทำความดี การออกบูธนิทรรศการมีชีวิต และการประสานเครือข่ายมาร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยยึดหลัก 5 ส. ส่งเสริมพฤติกรรมทำดี ได้แก่ 1. ส.สะอาด : มาแล้วต้องไม่สร้างขยะ ในงาน 2. ส.สะดวก : มาแล้วต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. ส.สร้างสรรค์ : มาแล้วต้องได้เสนอ และพบปะกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ดีงาม       4. ส.สวยงาม : ได้แต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นตนเอง 5. ส.ความสุข : มาแล้วได้ความสุข ได้รอยยิ้มกลับไป

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดทำร่างข้อเสนอจากการประชุม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการจัดงาน ในการประชุมครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2561

 

ข่าวโดย : นางจีระวรรณ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

            กลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม