5 มิถุนายน 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน รุ่นที่ 1 (Moral Leaders Community for Sustainable Development Forum 2024: MLC1) ครั้งที่ 6 ณ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (DTGO CampUs) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

กิจกรรมช่วงเช้า เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน จำกัด” ต้นแบบด้านระบบบริหารงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นใน “คุณธรรม จริยธรรม” ภายใต้การนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเชิงบวก

 

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “In-the-making of Thailand Team for Shaping Moral Society: ทางออกประเทศไทย ไปสู่สังคมคุณธรรม“ โดย อ.ณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน ในการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ร่วมกันระดมความคิด (Brainstorm) เพื่อร่วมกันออกแบบโครงการ ภายใต้การกำหนดแนวคิด วิธีการ ผลลัพธ์ และแนวทางขยายผลสู่ความยั่งยืน ในการสร้าง “สังคมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต

 


 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter