A- A A+

Board 9 01 
        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

           และพิจารณาแนวทางการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ 

          ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในช่วงปี 2561 ว่ามีจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ๒๙ จังหวัด, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,739 แห่ง ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 219 แห่ง องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1,638 แห่ง และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ 138 แห่ง
          ด้านคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ให้มีการประเมินผลชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัด ซ้ำอีกครั้ง โดยประเมินจากความเห็นของภาคี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งจากคนในและคนนอก เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นต้นแบบได้อย่างแท้จริง โดยควรมุ่งเน้นกระบวนการและขั้นตอนการส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร ฯลฯ เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมมากกว่าคะแนนที่ได้รับ และมองเป้าหมายเพื่อการพัฒนาจากระดับส่งเสริมคุณธรรม สู่ระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบต่อไป และให้เชิญหน่วยงาน ชุมชน องค์กรที่ได้รับการประเมินคุณธรรมต้นแบบ เตรียมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้านใดด้านหนึ่ง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินแก่คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับกระทรวงและจังหวัด ตลอดจนเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ยินดีสนับสนุนการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมของคนไทย ตามคุณลักษณะ 4 คุณธรรม ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลัก คุณธรรมดังกล่าวอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และควรมีกระบวนการกระตุ้นการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นว่า “การทำความดีหมดแรงไม่ได้” ซึ่งที่ประชุมมีแผนแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามฯ ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ต้นแบบ จะสามารถประกาศได้ภายในเดือนธันวาคม 2561

 

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้เขียนข่าว : นางสาวจิระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
กลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  
ภาพ : กรมศาสนา
เรียบเรียง : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม