ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Moral Hackathon 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ TIJ Common Ground ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : Moral Spaces

 

กิจกรรม Moral Hackathon 2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้พัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาโมเดลต้นแบบหรือนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโลกในอนาคต พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเกิดผลลัพธ์ที่สำคัญคือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และการสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนด้านนวัตกรรม ในปีนี้ศูนย์คุณธรรมได้กำหนดแนวคิดในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม ที่สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ในการพัฒนานวัตกรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม หรือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2567 ที่ www.moralhackathon.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ Official : @moralhackathon และ Facebook Page : Moral Spaces

 #MoralHachathon2024 #ESG #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter