9 พฤษภาคม 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการระดมความเห็น รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

 

โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวว่า มีความยินดีและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างกระแสคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู สังคมจะมีความสุข และประเทศชาติ มีความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืนตลอดไป

 

ช่วงบ่ายมีการระดมความเห็นรูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณธรรม/ความพร้อมภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เพื่อนำไปสู่การผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter