2 เมษายน 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโค้ชคุณธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรมจริยธรรมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและ การใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีศักยภาพเป็นพลโลกยุคใหม่ที่สามารถดํารงตนได้อย่างผาสุก ทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 60 คน ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวถึง ศูนย์คุณธรรมว่า มีภารกิจในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งหมด 6 เครือข่าย โดยมีเครื่องมือและหลักสูตรต่าง ๆ ในการยกระดับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเครือข่ายการศึกษาเป็นอีกเครือข่ายที่มีความสำคัญ หลักสูตรครูโค้ชคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา พร้อมแนะให้คุณครูขับเคลื่อนการดูแลลูกนักเรียน หรือผู้เรียน ด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด (Reflection) โดยใช้ "อาข่าโมเดล" กรณีศึกษาดอยตุง (Home room) เพื่อรับฟังเสียงผู้เรียนของเรา ด้วยคำถาม 3 คำถาม ประกอบด้วย รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร และทำอย่างไรต่อ ซึ่งมีโรงเรียนที่นำไปใช้จนประสบความสำเร็จ และอีกทั้งหน้าที่หลักของคุณครูแนะแนวคือ จะต้องคอยให้คำปรึกษาแนะนำกับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ พร้อมต่อยอดไปสู่ศูนย์เรียนรู้ My care system เพื่อดูแลและรับฟังนักศึกษา จัดให้มีระบบคัดกรอง ระบบการส่งต่อ ระบบการบริหารจัดการ การพูดคุยและการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โดยการพัฒนาเด็กให้มีความสุขและสมดุลได้จะต้องพัฒนาระบบนิเวศน์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ไปพร้อม ๆ กันด้วย


 

#ครูโค้ชคุณธรรม #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter