วันที่ 1 เมษายน 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในโลก Moral Verse กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และอาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย โดยการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ห้อง Digital Play ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึง การพัฒนาเกม “Moral Verse” ซึ่งเป็นการจำลองโลกเสมือน เพื่อเรียนรู้คุณธรรม ทำความดีในโลกเสมือน และต่อยอดทำความดีในโลกจริง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณธรรมเบื้องต้น 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ในรูปแบบเกมที่สนุก และมีสาระ โดยสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Online to Offline ทำความดีในโลกออนไลน์ แล้วต่อยอดทำความดีในโลกจริง
.
พร้อมทั้งกล่าวเสริมถึงการนำ “Moral Verse” มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำเกม Moral Verse มาใช้ในการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจะมีนำเกมไปสอดแทรกในการเรียนการสอนในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวโลกเสมือนด้วย Metaverse” และจะมีการทำกิจกรรมในโลกเสมือนจริงทั้งจากการออกค่ายทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจากเกม Moral Verse สู่ชุมชนข้างเคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งการหารือครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ ฝึกฝนการทำความดี สร้างวินัย มีน้ำใจ และสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมผ่านเกมที่สอดแทรกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและต่อยอดทำความดีในโลกจริงอีกด้วย

 


 

#MoralVerse #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter