วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38” ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 โครงการแรก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยจัดการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดระยอง-ชลบุรี ให้กลายมาเป็นแผ่นดินทอง

 

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน (เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทรงงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้มีความสุข พึ่งตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังเพื่อสนองตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
.
ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมยุคดิจิทัล” โดยได้ย้ำเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของคุณธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม รวมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติตนโดยนำหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิต ครอบครัวและการทำงาน ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและทำหน้าที่บ่มเพาะความดีโดยไม่เน้นการท่องจำ แต่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การทำโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน เพื่อหล่อหลอม เสริมพลังบวก ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤตินิสัย ทำให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นต้น
.
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกหลายท่าน ประกอบด้วย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และอาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย โดยที่ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ยังมีกิจกรรมให้ได้ศึกษาเรียนรู้การปลูกสับปะรดสี และเรียนรู้การเคาะไข่ออกจากปากปลานิล ศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตปลานิลแปลงเพศ และประโยชน์ของปลานิลแปลงเพศ เพื่อให้สามารถนำแนวทางการผลิตปลานิลแปลงเพศ ไปปฏิบัติเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย รวมทั้งการได้เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ อาคารพระมหาชนก โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง) ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ก่อนจะร่วมกิจกรรมบุญปล่อยปลาจำนวน 35,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม#ศาสตร์พระราชา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter