A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2561/03-11-61 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

1

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

          กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม สร้างความมุ่งมั่นในด้านที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติให้กับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 10 โรงเรียน มีนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ อาสามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ จำนวน 160 คน จาก 37 สถาบัน

          ทั้งนี้ คุณหมอเดว กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า “เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้กำหนดอนาคตของบ้านเมือง ดังนั้น กิจการมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรมให้กับพวกเขา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เยาวชนเปรียบเสมือนหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีความสันติสุขสถาพรในอนคต และเน้นย้ำกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ระดับ ได้แก่ เรียนรู้โดยการท่องจำ เรียนรู้โดยการปฏิบัติ และเรียนรู้โดยการซึมซาบ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเรียนรู้กระบวนการ ‘รู้ รัก และสามัคคี’ ในที่สุด”

 

 

{gallery}/News-PR-2561/03-11-61{/gallery}