8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ โดย นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 คน จากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม การศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และโรงพักคุณธรรม

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุนการแปลงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับชาติ ตามแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการนำเสนอข้อมูล “สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดแพร่” โดย ทีมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมกิจกรรมเรียนรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (2) การสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในชุมชนและองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ (3) การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จาก 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 เครื่องมือ องค์กรคุณธรรม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด (9 ขั้นตอน 3 ระดับ) ฐานที่ 2 มาตรฐานด้านคุณธรรม ฐานที่ 3 โครงงานคุณธรรม ฐานที่ 4 ธรรมนูญชุมชน ฐานที่ 5 Moral credit / เครดิตความดี และฐานที่ 6 สื่อส่งเสริมคุณธรรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องเล่าความดีของแต่ละองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ และเป็นการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นกิจกรรมใหม่ที่ดำเนินการได้จริง

 

สำหรับกิจกรรมวันที่สองเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ และร่วมกันออกแบบกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมภายในองค์กร และระดับเครือข่าย เพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบโดยการนำมติสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ มติสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของจังหวัดไปปรับใช้ควบคู่กับกิจกรรมกลางของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่าย 6 เครือข่าย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด สะท้อนการเรียนรู้ และเติมเต็มประสบการณ์ร่วมกัน จากนั้น ได้รับเกียรติจาก นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดการอบรม


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter