9 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิต ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Student Empowering for Sustainable Development” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนานิสิตนักศึกษาในอนาคต โดยมีนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ร่วมบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นำนิสิต” พร้อมเน้นย้ำการพัฒนานิสิตในสถาบันการศึกษาควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเรื่อง “คุณธรรม” สนับสนุนให้เด็กดีมีพื้นที่ยืน โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่มุ่งใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเป็นเกณฑ์ตัดสินรับเกียรตินิยมในการจบการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยควรให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากการร่วมกิจกรรมและคะแนนคุณธรรมมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาเป็นดัชนีวัดคุณธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดผลความเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมของ 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ซึ่งคุณธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ วัดได้ (Moral Touchable) โดยศูนย์คุณธรรมได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และมีการสำรวจสถานการณ์ต้นทุนชีวิต (Life Asset) ของเด็กและเยาวชนไทยอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้มีการเชิญชวนให้นิสิตเข้าร่วมเล่นเกม “Moral Verse” เกมคุณธรรมส่งเสริมการทำความดี ในโลกเสมือน พร้อมเชื่อมต่อทำความดีในโลกจริงที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ https://moralsverse.com และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านมือถือโดยใช้แอปพลิเคชัน Moral Touch ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter