1307 1187 1982 1897 1447 1540 1415 1708 1784 1600 1146 1221 1002 1469 1249 1860 1552 1671 1612 1418 1635 1107 1993 1586 1544 1290 1858 1881 1910 1904 1400 1349 1979 1237 1247 1126 1596 1185 1546 1228 1785 1046 1157 1473 1140 1505 1286 1811 1253 1907 1481 1157 1201 1854 1541 1695 1626 1975 1496 1351 1913 1156 1183 1187 1421 1902 1013 1920 1857 1255 1365 1136 1878 1053 1797 1779 1830 1307 1515 1550 1412 1483 1540 1383 1220 1662 1404 1791 1452 1538 1690 1586 1437 1815 1000 1834 1519 1348 1586 ศูนย์คุณธรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ประเด็นการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร - moralcenter

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น 16 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นำโดย นายพิศนุ อินทร์ชัย ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์คุณธรรม พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การวางแผนการขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2. การพัฒนาผู้นำและบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และ 3. การสร้างมาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำศูนย์คุณธรรมว่า ไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมให้กับประเทศไทย แต่ศูนย์คุณธรรมมีเพื่อให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ผ่านกระบวนการยกย่อง เชิดชู ขยายผล เช่น รางวัล moral awards และการเปิดพื้นที่ โชว์ แชร์ เชื่อม ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม เกิดเป็นพลังความดีต่อยอดเป็นมติสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และยกระดับไปสู่ระดับชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ว่า คุณธรรมจะต้อง สัมผัสได้ วัดได้ จับต้องได้ กินได้ โดยมีเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ HMI (Happy Moral Index) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความสุขในองค์กร และสำหรับระดับพื้นที่ (Area base) มีเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ มาตราฐานคุณธรรม และดัชนีชี้วัดคุณธรรม สำหรับการวัดคุณธรรมเชิงพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู


จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับคณะศึกษาดูงานเพื่อนำไปวางแผนการทำงานของกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ต่อไป

 


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter