1480 1970 1158 1970 1183 1737 1887 1026 1615 1412 1097 1708 1037 1587 1236 1732 1194 1176 1658 1022 1226 1729 1187 1086 1754 1755 1575 1955 1966 1734 1928 1160 1406 1087 1952 1851 1007 1590 1299 1886 1792 1270 1522 1817 1774 1622 1680 1178 1531 1697 1074 1006 1903 1022 1605 1647 1817 1304 1509 1720 1978 1996 1036 1358 1917 1202 1170 1964 1769 1227 1261 1401 1089 1575 1122 1125 1574 1359 1530 1120 1889 1470 1834 1952 1669 1946 1701 1139 1133 1492 1667 1737 1452 1876 1849 1603 1407 1334 1956 ศูนย์คุณธรรม เตรียมผลักดันมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้า ครม. ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ - moralcenter

16 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นำมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อการนำมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรม ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการสำรวจดัชนีชีวัดคุณธรรมของสังคมไทยและทุนชีวิต ทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและนำสู่การกำหนดนโยบายหรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวว่า การสำรวจดัชนีชีวัดคุณธรรมของสังคมไทย 5 ประการ และทุนชีวิต ทุกช่วงวัย ในรายจังหวัด ที่ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย และสามารถออกแบบทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติการได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้จริง หาก ครม.ให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง


นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิ การรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ การจัดทำกรอบเนื้อหาการผลิตสื่อ องค์ความรู้ด้านวิชาการ การทำหลักสูตรพัฒนาแกนนำนักส่งเสริมคุณธรรม การสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย และแผนการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสร้างการรับรู้ ให้แก่กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับกระทรวง และนำไปเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2567 - 2570 อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ : กรมการศาสนา

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter