1658 1610 1790 1170 1889 1028 1580 1339 1463 1784 1807 1686 1733 1443 1465 1545 1933 1540 1878 1123 1600 1141 1577 1460 1024 1246 1068 1572 1226 1845 1414 1117 1347 1983 1455 1015 1703 1955 1274 1459 1266 1223 1331 1109 1037 1877 1409 1428 1331 1614 1401 1880 1994 1251 1146 1625 1623 1781 1818 1324 1781 1803 1158 1878 1894 1614 1042 1867 1799 1115 1957 1080 1925 1321 1107 1388 1783 1475 1977 1180 1901 1883 1446 1768 1093 1853 1582 1957 1349 1870 1362 1337 1971 1298 1857 1628 1851 1350 1941 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี แนะภาครัฐ ภาคสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงเด็กด้วยพลังบวก แนวทางป้องกันยาเสพติดและการจัดการกับระบบนิเวศรอบตัวเด็ก - moralcenter

417434 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.45 - 15.30 น. : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่และการจัดการกับระบบนิเวศรอบตัวบุคคล

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ