A- A A+

417434 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.45 - 15.30 น. : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่และการจัดการกับระบบนิเวศรอบตัวบุคคล

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ