27281061 04 

                          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน ในเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม"

                          ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทสไทย และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการสัมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ของสภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะ LifeAssets Positive Power Of Thailand ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน (DeanCollege of Medicine, Tzu Chu University) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิค การแพทย์คุณธรรม ร่วมกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศ ไทย และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สภาสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะพัฒนาหลักสูตร workshop positive psychology ให้เป็นทีม Training ภายใต้ความร่วมมือร่วมกันทั้งสองฝ่าย และหารือร่วมกันที่จะเชิญ รศ.นพ. สุริยเดว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยมหิดล

                          ด้านมหาวิทยาลัยฉือจี้ ใต้หวัน จะพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะ "ต้นทุนชีวิต" Life Assets ซึ่ง ฉือจี้ จะพัฒนาเป็นภาษาไต้หวัน และทำงานร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ โดยทางฉือจี้ ยินดีเป็นที่ปรึกษา International consultant ของศูนย์คุณธรรม.

 

 

เรียบเรียง : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม