ข่าว 18 ตค 61 สมัชชา 181024 0004

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบสมัชชาคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกำหนดเนื้อหา ประเด็นและรูปแบบงาน ซึ่งมีแผนการจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี
ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม มีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ประชาชนในจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมประชุม จำนวน 34 คน รวม 15 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
 2. ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
 3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
 8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 9. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 10. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี
 11. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
 12. สำนักงานสภาเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่าสมัชชาคุณธรรมเป็นพื้นที่กลางของภาคีทุกภาคส่วนมานำเสนอความดีร่วมกัน โดยศูนย์คุณธรรมเป็นผู้สนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อน การทำงานส่งเสริมคุณธรรมในปัจจุบัน หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทำความดี ต้องสร้างพื้นที่การเปลี่ยนแปลง สร้างพื้นที่คุณธรรม สร้างระบบนิเวศน์ใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอย่างมีพลังผ่าน 5 คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและรับผิดชอบ โดยทุกฝ่ายต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาค และนายประมวล บุญมา ได้ชี้แจงความเป็นมา กรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพร่วมกัน มาร่วมบูรณาการการทำงาน สร้างเครือข่ายคุณธรรมผ่านกิจกรรม “ชม แชร์ เชื่อม” ในงาน และได้นำเสนอโครงการวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตใน 4 ภูมิภาค มีข้อสรุปที่สำคัญจากเวทีว่า จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมและยินดีเป็นเจ้าภาพในการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน โดยเน้นย้ำว่าสมัชชาคุณธรรมจะมีความยั่งยืนได้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ต้องรวมคนที่ทำงานคุณธรรมมา “โส” (พูดคุย) กัน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นที่ ต้องมาร่วมออกแบบไปพร้อมกัน มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องขับเคลื่อนงานให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง ที่สำคัญในงานต้องเกิดข้อเสนอต่อส่วนกลางว่าคนภาคอีสานต้องการอะไรเพื่อเป็นอัตลักษณ์ร่วมของคนอีสานต่อไป

ทั้งนี้มีแผนประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

--------------------------------------------------------------------------------