23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมเปิดเวทีเสวนา และการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 40 บูธ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 

โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ ระบุว่า งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมอีกกระบวนการหนึ่งที่เปิดพื้นที่ ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาส มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ให้เกิดแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ ขอให้เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นเวทีกลางของทุกภาคส่วน ที่จะทำให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกจังหวัด เกิดความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนจากสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน แปลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมกล่าวขอบคุณจังหวัดหนองคาย และองค์กรภาคีจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการจัดงาน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือเป็น คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศต่อไป

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ"สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และการสร้างระบบนิเวศคุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยพลังบวก" พร้อมกล่าวว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาส มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ให้เกิดแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) และถึงเวลาที่คุณธรรมจะต้อง “จับต้อง” ได้ “สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ได้ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนฯ ระยะที่ 2 คือทุกภาคส่วน จะต้องช่วยกัน มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม

 

ด้านนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดที่จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ พร้อมประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทำให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างจริงจัง

 

ทั้งนี้การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ถือเป็นการเปิดพื้นที่ ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาส มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ให้เกิดแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าหนองคายเป็นจังหวัดขยายผล 1 ใน 4 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีการดำเนินกระบวนการส่งเสริมและขับเคลื่อน สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต ทำให้จังหวัดหนองคาย ได้มีโอกาสรวมพลังภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานในครั้งนี้ ส่งเสริมให้คนไทย มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์

 

สำหรับการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สลับการแสดงจากโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ได้แก่ ส่วนงานวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียรรู้ปัจจัยผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบเรียนรู้ 4 ฐาน และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม "เสวนาถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม" ขององค์กร เครือข่าย อำเภอคุณธรรมต้นแบบ 4 แห่ง ดำเนินรายการโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ตลอดจนการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 40 บูธ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณวันละ 600 คน

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter