1917 1116 1838 1598 1019 1765 1701 1314 1758 1097 1221 1130 1353 1015 1935 1112 1880 1534 1020 1316 1268 1926 1537 1100 1188 1793 1111 1393 1914 1120 1698 1399 1297 1900 1586 1495 1071 1628 1926 1517 1576 1105 1367 1020 1031 1095 1146 1732 1170 1544 1325 1360 1408 1253 1597 1101 1719 1834 1633 1639 1465 1723 1103 1845 1994 1647 1716 1389 1681 1852 1771 1598 1825 1360 1481 1806 1252 1005 1156 1103 1232 1042 1904 1281 1734 1042 1443 1234 1841 1697 1351 1629 1008 1302 1877 1539 1515 1544 1533 ศคธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรทุกภาคส่วน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม - moralcenter

23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานขององค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดหนองคายกว่า 165 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ พร้อมเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและขยายผลองค์กรร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากภาคอีสาน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 

โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้นำร่วมกันชูป้ายเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทำให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างจริงจัง ดังนี้1.พัฒนาระบบและกลไกเครดิตความดีให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำความดีและเพิ่มโอกาสการทำความดีให้ครอบคลุมทุกเพศวัย 2.ผลักดันแผนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ MORAL CITY ให้เป็นวาระจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นแผนที่สามารถชี้ชัด วัดได้เชิงพฤติกรรม โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด และการใช้ทุนความดีที่มีในจังหวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และ 3.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณธรรมระดับจังหวัดร่วมกัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

 

ทั้งนี้สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อเสนอให้รัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกเครดิตความดี ที่เหมาะสมกับบริบทสังคม และขยายผลระบบเครดิตความดีให้แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจทางสังคมในการทำความดีที่ต่อเนื่อง รวมทั้งให้รัฐบาลพิจารณาให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการวิจัยและการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรม ที่ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการยกระดับการส่งเสริมและการพัฒนาคุณธรรม ให้เกิดการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณธรรมระดับจังหวัดอย่างเท่าทัน

 

ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ได้ร่วมพูดคุยเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเกิดการเรียนรู้จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาคุณธรรมความดี ที่เหมาะกับสังคมไทย ให้เกิดประสิทธิผลจริงนั้น นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม การส่งเสริมการรวมพลังเครือข่ายทางสังคม การจัดสมัชชา คุณธรรม และการสื่อสารรณรงค์แล้ว จำเป็นต้อง สร้างรูปธรรมความสำเร็จของสังคมคุณธรรมในระดับ พื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์เป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถนำไปขยายผลได้ ตามแผนการส่งเสริม“จังหวัดคุณธรรม”ของศูนย์คุณธรรม

 

นอกจากนี้ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นำเสนอโดยนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาสินธุ์ และนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ส่วนงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การประกาศเจตนารมณ์ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 40 บูธ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ประมาณวันละ 500 คน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาฯ สามารถรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter