A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานขององค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดหนองคายกว่า 165 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ พร้อมเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและขยายผลองค์กรร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากภาคอีสาน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 

โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้นำร่วมกันชูป้ายเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทำให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างจริงจัง ดังนี้1.พัฒนาระบบและกลไกเครดิตความดีให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำความดีและเพิ่มโอกาสการทำความดีให้ครอบคลุมทุกเพศวัย 2.ผลักดันแผนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ MORAL CITY ให้เป็นวาระจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นแผนที่สามารถชี้ชัด วัดได้เชิงพฤติกรรม โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด และการใช้ทุนความดีที่มีในจังหวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และ 3.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณธรรมระดับจังหวัดร่วมกัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

 

ทั้งนี้สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อเสนอให้รัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกเครดิตความดี ที่เหมาะสมกับบริบทสังคม และขยายผลระบบเครดิตความดีให้แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจทางสังคมในการทำความดีที่ต่อเนื่อง รวมทั้งให้รัฐบาลพิจารณาให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการวิจัยและการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรม ที่ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการยกระดับการส่งเสริมและการพัฒนาคุณธรรม ให้เกิดการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณธรรมระดับจังหวัดอย่างเท่าทัน

 

ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ได้ร่วมพูดคุยเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเกิดการเรียนรู้จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาคุณธรรมความดี ที่เหมาะกับสังคมไทย ให้เกิดประสิทธิผลจริงนั้น นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม การส่งเสริมการรวมพลังเครือข่ายทางสังคม การจัดสมัชชา คุณธรรม และการสื่อสารรณรงค์แล้ว จำเป็นต้อง สร้างรูปธรรมความสำเร็จของสังคมคุณธรรมในระดับ พื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์เป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถนำไปขยายผลได้ ตามแผนการส่งเสริม“จังหวัดคุณธรรม”ของศูนย์คุณธรรม

 

นอกจากนี้ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นำเสนอโดยนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาสินธุ์ และนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ส่วนงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การประกาศเจตนารมณ์ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 40 บูธ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ประมาณวันละ 500 คน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาฯ สามารถรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter