19 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ลงพื้นที่ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง และตลาดนัดคุณธรรม โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนำประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด มีผู้เข้าร่วมงานเป็นองค์กรเครือข่ายและผู้นำองค์กร จำนวนกว่า 200 คน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่การเป็นคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

 

ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและการส่งเสริมคุณธรรมด้วยพลังบวก " โดยกล่าวว่า คุณธรรมเกิดขึ้นเมื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต ไม่ได้เกิดจากการสั่งการ แต่เกิดจากจิตสำนึกของตัวเอง หากเป็นเด็ก พฤติกรรมดี เกิดจากการเห็นตัวอย่างของผู้ใหญ่และครอบครัว จึงทำให้เด็ก ๆ เกิดจากการซึมซับจนเป็นวิถีชีวิต และเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม คนที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือตัวเรา และคนรักรอบข้าง คุณธรรมไม่ได้วัดที่เครื่องแต่งกาย แต่วัดที่พฤติกรรมของตัวเราว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และท้าทายเมื่อต้องเจอสิ่งยั่วยุหากเราห้ามใจตัวเองได้ นั่นหมายความว่ายังคงคุณธรรมไว้ได้ ก่อนทิ้งท้ายว่า “เราต้องขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวกภายในหัวใจของคนจังหวัดพัทลุง” จะทำให้การขับเคลื่อนคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ

 

นางนิศากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ย้ำว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายจังหวัดพัทลุงสู่จังหวัดคุณธรรม ทั้ง 5 เครือข่าย คือเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ การศึกษา ศาสนา ภาคประชาสังคมและชุมชน ตลอดจนภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุน ความพร้อมของจังหวัด และจัดทำแผนความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างระบบนิเวศน์คุณธรรม ให้เกิดความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมโยง สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ให้กลายเป็นเมืองคุณธรรม หรือMoral City ต่อไป

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ พร้อมเวทีเสวนานำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จของชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดย นายอำเภอดอนสัก นายอำเภอป่าบอน สรรพากรพื้นที่พัทลุงและชุมชนคุณธรรมบ้านหูยาน ตำบลนาท่อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter