A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

8-9 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดแพร่

ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุม ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับและเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ องค์กร ชุมชน ผู้นำศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้เกี่ยวข้อง 4 เครือข่ายรวมจำนวนกว่า 170 คน

 

โดยมีรายละเอียดการประชุมในแต่ละเครือข่าย ดังนี้
1) เครือข่ายศาสนา ประชาสังคม และชุมชนคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระโกศัยเจติยรักษ์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัด ประธาน / คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ผู้นำศาสนาคริสต์ ชุมชนคุณธรรม และผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมกว่า 35 คน/รูป
2) เครือข่ายโรงพักคุณธรรม โดยการนำของ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และผู้กำกับการตำรวจภูธรและผู้แทนในแต่ละอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมกว่า 25 คน
3) เครือข่ายสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ มีผู้แทนโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด และอำเภอเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน
4) เครือข่ายองค์กรภาครัฐคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

 

สำหรับ การประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้ง 4 เครือข่ายนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม ประชุมปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย ต้นทุนคุณธรรมความดี องค์ประกอบกลไกคณะทำงานของแต่ละเครือข่าย และการกำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาขับเคลื่อนให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง 4 เครือข่ายทางสังคม และจะร่วมกันกำหนดเวทีแสดงพลังความร่วมมือในรูปแบบเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม "ชม แชร์ เชียร์” รวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter