28 เมษายน 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติและภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “คุณธรรม กับการเมืองไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาควิชาการ

 

นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ,นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ,นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายระวี ตะวันธรงค์ ,นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนวทางการผลักดันการเมืองไทยที่มีคุณธรรม ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรมทีเค.พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวถึงประเด็นนโยบายการเมือง สะท้อนสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยว่ายังไม่ค่อยมี นโยบายในมิติคุณธรรม จึงอยากเสนอให้พรรคการเมือง นำปัญหาคุณธรรมไปกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต โดยที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการสอดส่องสถานการณ์คุณธรรมของประเทศ เกิดการสำรวจทุกกลุ่มอายุในประเทศไทยครั้งแรก เพื่อเป็นมาตรฐานให้กับสังคมไทยในบริบทต่างๆ ด้านคุณธรรม

.

“ ฝากถึงผู้ใหญ่ในประเทศ ในการนำดัชนีชี้วัดคุณธรรม ไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้วยหลักของคุณธรรม และนำไปวัดในรายจังหวัดให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านคุณธรรมที่แท้จริงในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดการกระตุ้น เป็นข้อมูลเปิด เป็นการส่งเสียงจากประชาชน เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย กำหนดนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผู้นำต้องลงไปปฏิบัติร่วมกับประชาชน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ จังหวัดได้ประโยชน์ ชุมชนได้ประโยชน์ ประเทศไทยได้ประโยชน์ เป็นสังคมไทยที่สันติสุข มีผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดี ระบบดี เป็นประเทศที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้”

.

นายอิศเรศ กล่าวในฐานะภาคธุรกิจ มองว่านโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นในลักษณะประชานิยม จึงมีการซื้อสิทธิค่อนข้างเยอะ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือนโยบายที่ไม่ใช่ประชานิยม มีความน่าเชื่อถือต้องสอนวิธีตกปลาให้ประชาชน ไม่ใช่หาปลามาให้ ที่สำคัญคือประชาชนอย่ากลัวและอย่าทนกับการทุจริตทุกประเภท ทุกคนต้องออกมาช่วยกันเรียกร้องให้เกิดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

.

“ต้องการให้นักการเมืองมีความสามารถ ศักยภาพการจัดสรรคนและงบประมาณกระทรวงต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของสังคม อะไรคือจุดแข็งของประเทศไทย ต้องมีความสามารถในตลาดระดับโลก หาเงินเข้าประเทศให้ได้ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการร่วมกับประชาชน การวางแผน ปิดจุดอ่อน เปิดจุดแข็งของประเทศ”

.

ศาสตราจารย์สุริชัย กล่าวในมุมมองของภาควิชาการ มองว่าการเลือกตั้งทำให้คนหันมาคุยกันในทางที่ดีมากขึ้น นั่นแสดงว่าการเมืองไทยยังมีความหวัง เพราะทุกคนจะหันมาช่วยกันในการพัฒนาสังคมและประเทศ มีการพูดคุยเรื่องการเมืองในทุกเพศทุกวัย สะท้อนกรณีผู้ใหญ่มองว่าเด็กปัจจุบันไม่มีความกตัญญู แต่อย่าลืมว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้มองความกตัญญูเป็นแค่เรื่องของพ่อแม่ แต่เด็กกำลังพูดเรื่องการเมืองในฐานะพลเมืองโลก พูดถึงสิ่งแวดล้อม พูดถึงคนอื่นๆ ที่อยู่ในสังคมให้ทุกคนตระหนักปัญหา นั่นหมายถึงความกตัญญูเช่นกัน ดังนั้นเราต้องให้เรื่องการเมืองและเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน ทุกคนอยากเห็นการเมืองระบบเปิดโปร่งใส ทุกคนประเมินและสอดส่องตรวจสอบได้ คุณธรรมจึงต้องเป็นคุณธรรมที่ไม่มุ่งสู่เชิงลบ ไม่บังคับกัน แต่ต้องเป็นคุณธรรมเชิงบวกที่ทุกคนมีอิสระในการแสดงออกที่ไม่เบียดเบียนกัน

.

“การเมืองไม่ควรจะเป็นการเมืองของพรรคการเมืองอย่างเดียว ไม่ใช่เลือกแล้วผ่านเลย จึงต้องการเห็นการเมืองที่เปิดกว้างการมีส่วนร่วมเสนอ วิจารณ์ และตรวจสอบ คุณธรรมในการเมือง ต้องเป็นหัวใจของการเมืองในอนาคต เราต้องการเห็นการเมือง เสริมพลังของประชาชนและสังคมที่เป็นพลังที่เข้มแข็งมากกว่านี้ ทำอย่างไรให้เรื่องคุณธรรม ไปอยู่ในทุกอาชีพ อยากเห็นคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการต่างๆ เป็นวิถีชีวิต การเมืองทำให้คนหันหลังให้กัน ทำให้กลุ่มช่วงวัยมีความเห็นแตกต่างกันและแตกแยก อยากเห็นการเมืองที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น เกิดความสร้างสรรค์ในการพูดคุย ในการทำงานร่วมกัน”

.

นายระวี ตัวแทนภาคสื่อ ระบุว่า สื่อมวลชนวิชาชีพในปัจจุบันทำหน้าที่ยากขึ้น เนื่องจากมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาแทรกแซงเพราะมีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวล ทำให้คนรับสารไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแต่เน้นปริมาณที่มีคนติดตามสูง แต่หากอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ มีหลักคุณธรรมก็จะช่วยให้สังคมพัฒนาและดีขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นสื่อใหม่ควรเห็นความสำคัญของคุณธรรมและเริ่มทำสื่อที่มีคุณภาพ มากกว่าการทำสื่อที่ต้องการสร้างกระแสเพื่อยอดวิว โดยไร้คุณธรรม

.

“ สื่อมวลชนควรมีสิทธิ์ มีจริยธรรมในการตรวจสอบหรือสามารถทำข่าวการเมืองได้อย่างโปร่งใส จึงต้องการให้ผู้บริหารประเทศมอบอำนาจนี้ให้กับสื่อมวลชน ประเทศไทยต้องพัฒนาให้ได้เหมือนประเทศเกาหลี ในการปั้นศิลปินอย่างเช่นน้องลิซ่า แบล็คพิ๊ง ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งศิลปินเหล่านี้ถูกปลูกฝังเรื่องความตั้งใจ และคุณธรรมในการเป็นแบบอย่างให้กับผู้ติดตาม สร้างความแตกต่างที่ไม่แตกแยก สื่อสมัยใหม่ควรส่งเสริมสอดแทรกเรื่องคุณธรรมในทุกช่องทางหน่วยงานรัฐบาล”

.

นายศิวโรฒ ตัวแทนภาคประชาชน มองว่าเราได้ความหวังจากพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนเลือกตั้ง หวังว่าระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้น แม้ชาวนาจะไม่รู้ว่า GDP หมายถึงอะไร แต่พวกเขารู้ว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย นโยบายนักการเมืองบอกว่าคุณภาพชีวิตชาวนาจะดีขึ้น มีเงินเดือน มันคือการให้ความหวังแม้จะยังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้หรือไม่ แต่อย่างน้อยก็คือความหวัง หวังว่านักการเมืองจะมาสร้างความเป็นอยู่ให้ดี หวังว่านักการเมืองจะต้องเป็นคนดี มีความรู้ คิดดี พูดดี ทำดี ไม่โกง ไม่ทุจริต รวมถึงอยากเห็นการเมืองที่ประชาชนตรวจสอบได้อย่างสร้างสรรค์ ควรเป็นสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

.

“ ต้องทำให้สังคมไทยเกิดการพัฒนา มีความสุข สงบสุข และเกิดสังคมแห่งคุณธรรม เพราะประเทศไทย เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก ต้องใช้ศักยภาพที่เรามีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง เริ่มต้นที่จุดเล็กๆอย่าง ครอบครัว ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด กระจายการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพราะการพัฒนาประเทศทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน”

.

ทั้งนี้ความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ยังระบุว่า ต้องการให้ศูนย์คุณธรรม เชิญนักการเมืองพรรคการเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระบบของการเมือง มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นคุณธรรมและความคาดหวังต่อการเมืองไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง โดยรศ.นพ.สุริยเดว กล่าวทิ้งท้ายถึงแนวทางที่จะเชิญพรรคการเมืองมาประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารด้วยหลักคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter