21 เมษายน 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานและการให้รับรองมาตรฐานการแพทย์แผนไทย โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ สภาการแพทย์แผนไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มูลนิธิรวมพัฒน์ และเทศบาลนครรังสิต

 

เพื่อสร้างมาตรฐานการแพทย์แผนไทย เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แผนไทย การนวดไทย การบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กัญชา กระท่อม ตลอดจนกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยต่างๆ ทั้งที่สืบทอดมาจากอดีต และที่จะพัฒนาต่อยอดประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมไปถึงมาตรฐานคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยเพื่อการให้บริการดูแลสุขภาพพร้อมสร้างเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทยประจำชุมชน ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

ด้าน รศ.นพ. สุริยเดว ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า คุณะ คือการทำให้ดีขึ้น ธรรมะ คือสภาวะ ดังนั้น คุณธรรม คือ สภาวะการทำให้ให้ดีขึ้น วันนี้การที่เรามาร่วมมือกันสร้างมาตรฐานคุณธรรม ร่วมกับ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาการแพทย์แผนไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยที่จะมีเทศบาลนครรังสิต เป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับการเริ่มต้นของมาตรฐานคุณธรรมด้านการแพทย์แผนไทย ย่อมจะทำให้การดูแลสุขภาพภายในชุมชนถูกทำให้ดีขึ้น การพัฒนาบุคลากรภายในชุมชนย่อมจะดีขึ้น รวมไปถึงการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ย่อมถูกทำให้ดีขึ้นตามไปด้วย ทุกอย่างภายในชุมชนจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยเครือข่ายการดูแลกันภายในชุมชน (Peer-To-Peer Caring) ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมภายในชุมชน อันจะทำให้ทุกคนในชุมชนตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วการพึ่งพากันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และที่สำคัญรวมไปถึงรายได้ภายในชุมชนที่จะมากขึ้นด้วย โดยเมื่อนั้นทุกคนก็จะได้รู้จักกับ คุณธรรมที่สัมผัสได้ ใช้กินได้ ใช้กู้เงินได้ ด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้ ดร.ชนิญญา นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบอาชีพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อาทิเช่น อาชีพการนวดไทยสามารถสร้างรายได้ถึงวันละสองพันบาท อันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง แม้กับบุคคลที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรี อีกทั้งมีความต้องการอย่างมากในตลาดโลก แต่ยังขาดการพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และเข้าถึงการรักษาสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เช่น สิทธิในการรับการรักษาโรค Office Syndrome ด้วยการประคบนวดไทย มูลค่าสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน หรือ คิดเป็น 250 บาทต่อครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสามารถนำจุดนี้มาสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเครือข่ายการดูแลกันภายในชุมชน ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยได้เปิดกว้างให้ประชาชนคนไทยที่อ่านออกเขียนได้เข้ารับการฝึกสอนอบรมและทดสอบเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ แม้ยังไม่จบปริญญาตรีก็ตาม

 


ข่าวโดย : สภาการแพทย์แผนไทย
ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter