16-17 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวธัญญ์พิชชา ทองฟัก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นวิทยากรจัดกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภาคใต้ โดยมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสยามออเรียนทรัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน

 

โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 ได้รับเกียรติจากนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องสาระสำคัญการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปี พ.ศ. 2566 - 2570” ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “สาระสำคัญแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2” นายปรารพ เหล่าวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้หลักคิดการขับเคลื่อนคุณธรรมและการขยายเครือข่ายในช่วงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมได้สนับสนุนกระบวนการวิชาการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม” ผลจากการประชุม ทำให้ภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้เห็นรูปธรรมความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตลอดจนสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมจะนำผลจากเวทีไปสร้างการรับรู้ในพื้นที่จังหวัดของตนเองต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : กรมการศาสนา


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter