A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 3 – 4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มอบเกียรติบัตร กล่าวให้กำลังใจ และกล่าวปิดการอบรม และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เปรียบเสมือนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละจังหวัด และร่วมกัน “พัฒนากระบวนการสร้างความดี” แก่เครือข่ายทางสังคมให้สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) ได้เป็นอย่างดี ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมมีหน้าที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆ ของเครือข่ายทางสังคมให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ให้ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโมเดลองค์กรเครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ โดย นายจรูญ ศิริสรณ์ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จังหวัดราชบุรี หัวข้อ องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ และ นายไฟซ้อล บุญรอด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของแต่ละจังหวัด (Work Shop) เติมเต็มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม, นายจรูญ ศิริสรณ์, นายสมภพ ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจาก 4 จังหวัด (ภาคกลาง) ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม จำนวนกว่า 60 คน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter