8 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมทุนชีวิตและเพิ่มพลังบวกของสตรี และครอบครัว ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


สำหรับข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพลักดันให้สตรี และครอบครัว มีทุนชีวิตและเพิ่มพลังบวกโดยการร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ องค์ความรู้ และการส่งต่อความรู้ ภายใต้ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ทั้งนี้อาจมีการขยายกรอบระยะข้อความร่วมมือได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

 

นอกจากนี้เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พม.ได้จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนได้จัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกียรติ ยกย่องบทบาทต่างๆ ของสตรี และสร้างความเสมอภาคในทุกมิติ อีกทั้งมุ่งมั่นผลักดันพลังสตรีให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมถึงมีบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter