1786 1499 1092 1852 1235 1355 1458 1406 1680 1451 1552 1677 1464 1347 1658 1591 1785 1600 1727 1711 1192 1188 1885 1586 1596 1626 1788 1955 1545 1724 1822 1395 1000 1815 1396 1639 1396 1333 1042 1878 1996 1974 1958 1649 1757 1769 1986 1835 1940 1710 1989 1464 1383 1306 1270 1274 1321 1591 1761 1219 1424 1690 1026 1285 1266 1547 1331 1891 1758 1171 1468 1404 1426 1721 1035 1295 1312 1733 1921 1660 1859 1005 1987 1963 1910 1495 1868 1143 1316 1993 1212 1778 1431 1949 1214 1773 1946 1736 1307 วธ. ยกย่อง"ศูนย์คุณธรรม" ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ปี 2565 - moralcenter

27 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์, นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 


ทั้งนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับประกาศยกย่องในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ ระดับองค์กร และระดับสำนัก 3 สำนัก ได้แก่ 1. สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ 2. สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ 3. สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม จำนวน 60 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับองค์กรคุณธรรม 21 หน่วยงาน และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 39 หน่วยงาน

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter