A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

1 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 13 เครือข่ายทางสังคม และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม มีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร. ประธานเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายศาสนา นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม จ่าจังหวัดเชียงราย เครือข่ายอำเภอคุณธรรม นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายสื่อคุณธรรม นายกิตติ ทิศสกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรมให้เกียรติเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน ที่ประชุมได้หารือบทบาทของกลไกคณะทำงานติดตามแบบเสริมพลัง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดให้เกิดการพัฒนายกระดับเป็นจังหวัดพี่เลี้ยงและขยายผลจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การผลักดันให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายเป็นวาระของจังหวัดพร้อมบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และแผนดำเนินงานโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566
.
ในเวทีประชุมหารือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้หลักคิดทบทวนบทบาทการทำงานของคณะทำงานติดตามแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่าคณะทำงานต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทำแผนระยะยาวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ แต่ละองค์กรเครือข่ายต้องพัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ยกระดับกิจกรรมของตนเอง บูรณาการงานกับเครือข่ายคุณธรรม และที่สำคัญทุกคนต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ (New Paradigm Shift) ที่ขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ หากต้องการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ต้องวิเคราะห์ให้เห็นความท้าทายและก้าวผ่านอย่างมีกลยุทธ์

 

ผลจากการประชุม ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศจังหวัดเชียงรายในการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีหน้าที่ในการผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายให้เป็นวาระของจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี วางแผนกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน สื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรม ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมเพื่อสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ที่สอดคล้องแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

 

เครือข่ายคุณธรรมทั้ง 13 เครือข่าย ต่างเห็นตรงกันว่าการขับเคลื่อนงานคุณธรรมให้สำเร็จ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือทำงานเชื่อมโยงกัน ร่วมช่วยกันยกระดับคุณธรรมในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม กำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทินความดีเพื่อแชร์โชว์เชื่อมกิจกรรมระหว่างเครือข่าย และทำแผนการสื่อสารที่สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องชาวเชียงรายได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน พร้อมผลักดันเข้ายุทธศาสตร์จังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะเร่งนำประกาศแต่งตั้งดังกล่าว เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter