1232 1794 1691 1359 1551 1919 1989 1863 1349 1158 1013 1971 1274 1977 1530 1150 1301 1553 1989 1865 1983 1335 1006 1571 1208 1189 1795 1702 1981 1711 1338 1325 1094 1484 1199 1551 1011 1089 1051 1810 1936 1324 1398 1144 1259 1362 1609 1425 1484 1934 1300 1035 1021 1833 1239 1375 1471 1502 1883 1122 1223 1125 1065 1509 1734 1665 1134 1868 1860 1489 1069 1016 1818 1523 1578 1476 1599 1946 1315 1746 1383 1423 1381 1479 1074 1929 1734 1233 1557 1538 1510 1067 1566 1841 1535 1840 1019 1230 1691 ศูนย์คุณธรรมจับมือสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ 13 เครือข่ายคุณธรรม เคาะศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมชงผู้ว่าฯ แต่งตั้ง - moralcenter

1 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

 

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 13 เครือข่ายทางสังคม และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม มีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร. ประธานเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายศาสนา นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม จ่าจังหวัดเชียงราย เครือข่ายอำเภอคุณธรรม นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายสื่อคุณธรรม นายกิตติ ทิศสกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรมให้เกียรติเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน ที่ประชุมได้หารือบทบาทของกลไกคณะทำงานติดตามแบบเสริมพลัง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดให้เกิดการพัฒนายกระดับเป็นจังหวัดพี่เลี้ยงและขยายผลจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การผลักดันให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายเป็นวาระของจังหวัดพร้อมบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และแผนดำเนินงานโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566
.
ในเวทีประชุมหารือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้หลักคิดทบทวนบทบาทการทำงานของคณะทำงานติดตามแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่าคณะทำงานต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทำแผนระยะยาวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ แต่ละองค์กรเครือข่ายต้องพัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ยกระดับกิจกรรมของตนเอง บูรณาการงานกับเครือข่ายคุณธรรม และที่สำคัญทุกคนต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ (New Paradigm Shift) ที่ขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ หากต้องการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ต้องวิเคราะห์ให้เห็นความท้าทายและก้าวผ่านอย่างมีกลยุทธ์

 

ผลจากการประชุม ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศจังหวัดเชียงรายในการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีหน้าที่ในการผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายให้เป็นวาระของจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี วางแผนกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน สื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรม ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมเพื่อสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ที่สอดคล้องแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

 

เครือข่ายคุณธรรมทั้ง 13 เครือข่าย ต่างเห็นตรงกันว่าการขับเคลื่อนงานคุณธรรมให้สำเร็จ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือทำงานเชื่อมโยงกัน ร่วมช่วยกันยกระดับคุณธรรมในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม กำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทินความดีเพื่อแชร์โชว์เชื่อมกิจกรรมระหว่างเครือข่าย และทำแผนการสื่อสารที่สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องชาวเชียงรายได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน พร้อมผลักดันเข้ายุทธศาสตร์จังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะเร่งนำประกาศแต่งตั้งดังกล่าว เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter