โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Community Towards Sustainable Development Forum) ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1, 15, 16, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โดยมีเป้าหมายเกิดเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำหน่วยงานองค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อการสร้าง Moral Community ในการออกแบบคุณธรรมในสังคมไทยและสังคมโลก รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมเข้มแข็งทางคุณธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 เครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคชุมชน/ประชาสังคม และเครือข่ายสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ในการเปิดประเด็นถกแถลง 6 ประเด็น ได้แก่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค, คุณคริส โปตระนันท์, คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร, ศาสตราจารย์พิเศษวิศษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ และ รองศาตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
.
หลังการถอดรหัสและถกแถลง ได้ตกผลึกความคิดของการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรม คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ว่า “ผู้นำคุณธรรมคือต้นน้ำการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย การขับเคลื่อนพื้นฐาน (D) ผสานคุณธรรม (C) นำสู่ความเท่าเทียม (L) หรือ DCL Model
.
สำหรับพิธีปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งกล่าวว่า ทุกความคิดเห็นที่ทุกท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั้น เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ที่เป็นประโยชน์ต่องานของศูนย์คุณธรรม ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และนำข้อเสนอบางส่วนไปต่อยอด การขับเคลื่อนประเด็นงานคุณธรรมเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมกับความอยู่รอดของสังคมไทย” พร้อมทั้งกล่าวปิด และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ
.

 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter