A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

24 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดพังงา”

 

งบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นางอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางสาวจันทรา นฤนาท หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือฯ
.
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาท ดังนี้ 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบในพื้นที่จังหวัดพังงา 2) รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร พื้นที่จังหวัดพังงา และสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
.
นายยงจิรายุ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานเชิงวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน มีบุคลากรและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านวิชาการ จึงเหมาะสมในการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและร่วมบูรณาการความร่วมมือ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม สถิติด้านต่างๆ และรวบรวมข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรมความดีในระดับบุคคล องค์กรในพื้นที่จังหวัด รวมถึงร่วมสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในพื้นที่

 

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ รักษาราชการการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดพังงา” ซึ่งจะมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหารือวิธีการ เครื่องมือ และรายละเอียดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่อจังหวัดพังงา และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter