ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปันหยี และห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดการฝึกอบรม และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้แก่เครือข่ายทางสังคม วิทยากรที่มาอบรมในครั้งนี้มีส่วนในการช่วยเหลือส่วนรวมและสังคม รวมทั้งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดของท่านต่อไป ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การถอดรหัสพฤติกรรม 5 คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จำเป็นต้องใช้หลักระเบิดจากข้างใน เพราะ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในวิถีชีวิต และทุกท่านเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง


นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโมเดลองค์กรเครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ โดย นายสุริยา น้ำขาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางชาตรี มูลสาร และนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของแต่ละจังหวัด (Work Shop) เติมเติมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, นายปวัน พรหมพิทักษ์ และนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และมอบเกียรติบัตร กล่าวให้กำลังใจ และปิดการอบรม โดย นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความสนใจจาก 6 จังหวัด (ภาคใต้) ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง เข้าร่วม จำนวนกว่า 70 คน

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter