ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ แนวทาง วิธีการในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมใหม่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับ โดย นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ การบรรยายพิเศษของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ในหัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” และกล่าวรายงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และวัตถุประสงค์การอบรม โดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 85 คน

 


ด้าน นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การบูรณาการของภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัด ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน อำเภอ สู่ระดับจังหวัด ตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้แก่เครือข่ายทางสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เป็นอย่างดี จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) และบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” กล่าวว่า คุณธรรมเกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่ดีที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน เมื่อกระทำไปเรื่อย ๆ จะกลายเป็นพฤตินิสัย ต่อให้เจอสิ่งยั่วยวน เจอปัญหาอุปสรรค พฤตินิสัยที่ดีเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ นี่แหละที่เรียกว่า “คุณธรรม” นอกจากนี้ มีการนำเสนอโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ “จังหวัดอุดรธานี” โดย นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และนายอาทร ศรีเชียงสา สรรพากรภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยเน้นเทคนิควิธีการและกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมให้เป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่น จากนั้น แบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พร้อมแนวทางการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดในอนาคต

 

ก่อนปิดการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่จะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลต่อในจังหวัดของตนเอง โดย นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร กล่าวให้กำลังใจ และปิดการอบรม

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter