วันที่ 31 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดแพร่)

 

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่ายทางสังคม ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 226 คน จาก 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม กว่า 180 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและครอบครัว

 


สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดแพร่” ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2566 ที่ได้นำร่องในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และเชื่อมั่นว่าการที่ชาวแพร่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั้น ภาคส่วนต่างๆ จะต้องสร้างจิตสำนึกร่วมการเป็นเจ้าของ ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย โดยมีองค์ความรู้ งานวิชาการ และงานวิจัยรองรับ รวมถึงความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกๆ ฝ่ายในจังหวัด เพื่อพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมได้อย่างยั่งยืน

 

โดยการประชุมฯ ได้มีการระดมความเห็นถึงรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดแพร่” ผ่านการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณธรรม จุดแข็ง ความโดดเด่น และความพร้อมภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ตลอดจนเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ 1-3 ปี ที่แต่ละเครือข่ายจะขับเคลื่อนร่วมกัน โดยความเห็นของภาคีเครือข่ายเบื้องต้น พบว่า เป้าหมายและเรื่องสำคัญที่จังหวัดแพร่จะร่วมกันขับเคลื่อน คือ “เมืองแพร่เมืองงาม” งามใน 3 ด้าน ได้แก่ งามน้ำใจ งามวัฒนธรรม งามสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนความเป็นเมืองแพร่ได้ทั้งจังหวัด รวมถึงได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะทางด้านบทบาทและองค์ประกอบสำคัญในการจัดตั้งกลไกของเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter