A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 มกราคม 2566 ภายใต้โครงการสร้างเสริมกลไกลส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมและสสส. ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมภาคเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในการขับเคลิ่อนคุณธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจัดอบรมนักส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ให้แก่ผู้แทนองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ ณโรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 30 คน

 


โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2566-2570 โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐานสุขภาวะคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน ด้วยกระบวนการทบทวนตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดเข้าร่วมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และเตรียมความพร้อมในการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม มีการร่วมค้นหา ยกย่ององค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับโครงการฯ ของศูนย์คุณธรรม ต่อไป

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter