ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร

 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ แนวทาง วิธีการในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมใหม่กลุ่มภาคเหนือ 8 จังหวัด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ในหัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” และกล่าวรายงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และวัตถุประสงค์การอบรม โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายต่าง ๆ จำนวนกว่า 90 คน
.
ด้าน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ)” มีส่วนสำคัญต่อการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ Movement โดยมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดกลุ่มภาคเหนือไปสู่จังหวัดคุณธรรม พร้อมสร้างสังคมไปสู่คุณธรรม 5 ประการ จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) และบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปัญหาและทางออก” กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ วัดได้ จับต้องได้ และกินได้ โดยคุณธรรม เป็นเรื่องของวิถีชีวิต/(วัฒนธรรม) คุณธรรม ที่เริ่มต้นจากตนเอง ค้นหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ซึ่งวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนั้น เปรียบเสมือนแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม รวมทั้งการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชน และส่งเสริมการขยายผลครอบครัวคุณธรรมพลังบวก นอกจากนี้ มีการนำเสนอโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย” โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดย ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม จากนั้น เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พร้อมแนวทางการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดในอนาคต
.
ก่อนปิดการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่จะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลต่อในจังหวัดของตนเอง โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร กล่าวให้กำลังใจ และปิดการอบรม

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter