Black Ribbon
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์คุณธรรมจับมือการเคหะแห่งชาติหารือแนวทางขับเคลื่อนงานและกิจกรรม
23 มี.ค. 60 – นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร และกรรมการ ศูนย์คุณธรรม...
ศคธ. ปูทาง“มาตรฐานคุณธรรม”ในสถานศึกษาผนึกพลังเครือข่ายอีสานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมกิจตรง...
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน  โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”
14 มี.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. - พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง...

 see all

           
      book9 2

banner p m

sitcker situation

sticker 8

sticker youtube

sticker dl kla

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

‘คุณธรรม’ในสังคมพหุวัฒนธรรม
“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์...
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” : วีรวิท คงศักดิ์
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” วีรวิท คงศักดิ์ ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังสรุปแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมีคำถามอยู่เสมอว่า “เราต้องจะปฏิรูปอะไร” และ...
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล”
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล” วีรวิท คงศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปัจจุบัน...
“ข้าวคุณธรรม”
“ข้าวคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อ ๓๐ ปีก่อนทางราชการได้จัดทำโครงการอีสานเขียว ด้วยการแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผลทางเกษตรในภาคอีสาน ผลการดำเนินการตามโครงการนี้ใน ระยะแรกสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.