Black Ribbon
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert"...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...
บรรยากาศในงานมหกรรมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันปณิธาน 9 ล้านความดีและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถพบกับเราได้ทุกวัน...

 see all

           
      book9 2

banner p m

sitcker situation

sticker 8

sticker youtube

sticker dl kla

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

วันนี้ศูนย์คุณธรรม จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพาะปลูกถั่วงอกคุณธรรม จากเด็กชั้น ป 1 รร.บ้านทุ่งยางงาม จ.ตรัง ที่ได้เล่าถึงวิธีปลูกถั่วงอกจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยสิ่งที่พบกลับมิใช่การเก็บถั่วงอกมากินเพียงอย่างเดียว...
‘คุณธรรม’ในสังคมพหุวัฒนธรรม
“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์...
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” : วีรวิท คงศักดิ์
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” วีรวิท คงศักดิ์ ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังสรุปแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมีคำถามอยู่เสมอว่า “เราต้องจะปฏิรูปอะไร” และ...
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล”
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล” วีรวิท คงศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปัจจุบัน...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.