A- A A+

เมนู

S 13352969

ศูนย์คุณธรรม หนุน ภาคีองค์กร co brand กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชู บุคลากร กรมควบคุมโรค นำร่องสร้างพฤติกรรมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

08112561 2 

        8 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวว่า สำหรับตัวท่านเอง การคิดดี พูดดี ทำดี 3 ข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม

 

 head

         

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสาสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ตน และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

เวทีวันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจ (ชม แชร์ เชียร์ เชื่อม) และกระตุ้นให้องค์กร Co Brand คิดสร้างสรรค์ต่อยอดความร่วมมือ โดย ศคธ. เป็นผู้สร้างแฟรตฟอร์มกลาง และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความดีทุกปี เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนคนกล้าออกมาทำความดี เชิ่อมโยงสมัชชาคุณธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการความรู้ best practice ขยายผลต่อสังคม ให้ยาวชนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำในบริบทของแต่ละองค์กร


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม