A- A A+

เมนู

head 

 

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” และชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยอาจารย์กรรณิกา  ธรรมเกษร ทั้งนี้ กิจกรรม MOT Zero Tolerance เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะรวมพลังต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 


ข่าวโดย : กระทรวงคมนาคม

437057 

 

          วันที่ 23 มกราคม 2562 คณะทำงานจัดทำแผนเเละมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนของคณะกรรมการบูรณาการ ประสารงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน พิธีเปิดการอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เเละมอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO"

 

005 

 

          วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ช่วง "ถอดรหัสคุณธรรม " ตอน "อำเภอคุณธรรม" และ ตอน " องค์กรเพื่อสังคมคุณธรรม...บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด " ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 16 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ และ นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ถึงกระบวนการ วิธีการ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทั้งภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Work Place) และการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมให้กับพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมภายนอกองค์กรด้วยการขับเคลื่อนการรับรู้ด้านคุณธรรมลงไปสู่ชุมชน (กิจกรรม CSR ) ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในเรื่องการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

          สุดท้ายแล้ว กระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของคนหลากหลายกลุ่ม เพื่อดำเนินการในรูปแบบ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีที่มีอยู่มากมายให้กระจายอยู่ในทุกกลุ่มองค์กร เป็นการขับเคลื่อนจากกลุ่มเล็ก ๆ เกิดการเชื่อมโยงประสานผ่านรูปแบบกลไกรูปแบบต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมให้องค์กรต้นแบบข้างต้นเป็นต้นแบบให้กับองค์กร ชุมชน ฯลฯ ในอนาคต

 


ผู้เขียนข่าว : วันัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย จักราชัย ทองเพ็ชร / เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 13352969

ศูนย์คุณธรรม หนุน ภาคีองค์กร co brand กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชู บุคลากร กรมควบคุมโรค นำร่องสร้างพฤติกรรมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

08112561 2 

        8 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวว่า สำหรับตัวท่านเอง การคิดดี พูดดี ทำดี 3 ข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม