1219 1191 1666 1652 1414 1404 1940 1658 1723 1251 1611 1009 1349 1727 1564 1435 1724 1694 1598 1904 1145 1992 1769 1703 1264 1037 1937 1386 1088 1645 1816 1510 1717 1352 1435 1536 1936 1338 1820 1416 1382 1741 1652 1009 1284 1761 1927 1001 1331 1794 1117 1695 1781 1328 1965 1894 1812 1441 1509 1811 1114 1965 1774 1172 1572 1412 1346 1910 1080 1283 1265 1519 1488 1672 1093 1827 1233 1578 1332 1747 1113 1416 1239 1405 1401 1954 1182 1106 1294 1128 1862 1952 1422 1844 1377 1044 1257 1916 1344 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ - moralcenter

นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ

นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ


เกิดวันที่ 13 มิ.ย. 2493 อายุ 65 ปี 6 เดือน
ที่อยู่ติดต่อ 15/2 หมู่2 ซอย 41 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 มือถือ 086-979-8888

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประวัติการทำงาน

 • นายแพทย์ใหญ่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • กรรมการองค์การเภสัชกรรม (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงสาธารณสุข)
 • ผู้จัดการแผนงานยาเสพติด (สสส.)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
  (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรง เป็นองค์นายก กิตติศักดิ์ องคมนตรีธานิทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธาน)
 • เลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (รร.เอกชน)